LOGO-komplet_Kozlik

Váš košík

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost K-Sporting, s.r.o. se sídlem Pražská 82, 440 01 Louny, IČ: 25433130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18149 (dále jen vyhlašovatel).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem v soutěži. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

– věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

– adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku;

– soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese: www.facebook.com/terms.php;

– dodržování těchto pravidel soutěže;

– dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php.

Doba trvání soutěže je určená vždy ve zveřejněném příspěvku. Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže bude vybrán náhodným losem za pomoci aplikace Comment Picker https://commentpicker.com/?utm_content=cmp-true ze soutěžních příspěvků, které budou vloženy do komentáře pod soutěžní příspěvek. V případě tipovací soutěže bude vybrán výherce s nejbližším tipem. Pokud by takových výherců bylo více, rozhodne z těchto odpovědí náhodný los pomocí aplikace Comment Picker. U vědomostní soutěže bude vybrán výherce se správnou odpovědí. V případě více správných odpovědí rozhodne o výherci opět náhodný los pomocí aplikace Comment Picker. Do losování budou zařazené pouze příspěvky, obsahující správnou odpověď na soutěžní otázku/úkol, která bude zadaná v soutěžním příspěvku, pod který budou soutěžícími vkládány soutěžní komentáře.

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na stránce https://www.facebook.com/ksporting. Výherci budou o své výhře informování zveřejněním postu na facebokovém profilu vyhlašovatele soutěže. Budou vyzvání k zaslání kontaktních údajů do soukromé zprávy na facebookovém profilu ksporting.cz vyhlašovateli za účelem doručení výhry.

Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky a Slovenska hradí náklady na doručení vyhlašovatel.

4. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), na Facebook stránkách a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

6. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy pošty nebo jinou doručovací službou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost META Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. Společnost K-Sporting nenese odpovědnost za funkčnost platforem Comment Picker nebo sociálních sítí META. Výhra na základě komentáře není nároková a nezakládá mezi soutěžícím a společností K-Sporting žádný formální vztah.

Přihlásit se

Zaregistrovat se

2000  zbývá do dopravy zdarma